de
  poczta@carebiuro.de
servicevat.de/

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

 

Kiedy Polak będący w Niemczech powinien kupić ubezpieczenie zdrowotne? Zaraz po przyjeździe do tego kraju, czy może po kilku miesiącach przebywania w Niemczech?

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe. Należy je zakupić od razu po przyjeździe do Niemiec. Wiele firm oferuje takie ubezpieczenie, jedną z nich jest eurokv.de, który ma ubezpieczenie w dobrej cenie. EKUZ przywieziony z Polski to za mało, wystarczy może turyście, ale nie osobie przebywającej przez dłuższy czas w Niemczech. Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech pomoże  w sytuacji choroby lub wypadku. Obowiązek posiadania ubezpieczenia nie jest związany z celem pobytu – student, turysta czy pracownik muszą mieć takie ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki niemu w razie przeziębienia, poważniejszej choroby czy operacji nie muszą płacić dużych kwot na takie leczenie, lecz mają pomoc w ramach polisy ubezpieczeniowej.A co, gdy Polak po dłuższym pobycie w Niemczech nie znajdzie pracy? Czy musi kupić prywatne ubezpieczenie zdowotne?

Teoretycznie pobyt powyżej trzech miesięcy bez pracy i ubezpieczenia jest niezgodny z prawem. Gminy powinny wydalać osoby przebywające w Niemczech bez ubezpieczenia zdrowotnego oraz zameldowania już po sześciu miesiącach. Mogą także zapewnić pomoc społeczną.  Dobrowolne, prywatne ubezpieczenie to wyjście z sytuacji. Pozwala ono przebywać na terenie Niemiec bez problemów. Pomoc medyczna w razie problemów kosztuje, płaci za nią państwo lub prywatne fundusze. Wykupienie polisy zdrowotnej np. w Eurokv.de rozwiąże problemy i nie wpędzi w długi cudzoziemca przebywającego w Niemczech. Pracownik czy właściciel małej firmy, zwanej gewerbe, musi mieć ubezpieczenie zdrowotne. Nie można uchylać się od tego obowiązku. Ubezpieczenie zdrowotne prywatne można kupić w jednej z firm, np. Eurokv.de, a gewerbe pomoże założyć szybko i profesjonalnie Carebiuro.de.

 

Szukasz taniego ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech? Eurokv posiada bogatą ofertę ubezpieczeń w Niemczech

 


Jeśli ktoś nie ma ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech to naraża się na konsekwencje, czy też nie?

Według zapisów ustawy § 193 ust. 4 VVG osoby bez ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnego z prawem niemieckim zapłacą karę finansową. Za pierwsze sześć miesięcy kara wynosi tyle, co wysokość miesięcznej składki, a za każdy następny miesiąc płaci się 1/6 składki miesięcznej ubezpieczenia. Niektórzy Polacy oraz inni obcokrajowcy oszczędzają, nie płacą składek. Są to pozorne oszczędności, ponieważ w razie zachorowania koniecznie trzeba opłacić leczenie, a to mogą być tysiące euro. Nie opłaca się w ten sposób oszczędzać. Poza tym ubezpieczenie głowy rodziny obejmuje też osoby bliskie, a to już jest bardzo dobre rozwiązanie. Dzieci oraz małżonka czy małżonek będą objęte ochroną ubezpieczeniową. Konsekwencją braku ubezpieczenia bywa także wydalenie z Niemiec – a to już jest bardzo dotkliwa kara.


Co może zrobić Urząd ds. Cudzoziemców, gdy obcokrajowiec nie ma pracy, ubezpieczenia oraz oszczędności na opłacenie kosztów utrzymania i leczenia podczas długotrwałego pobytu w Niemczech?

Urząd ds. Cudzoziemców ma prawo poprosić daną osobę o opuszczenie kraju od razu. Kary finansowe to jednak sporna sprawa. Deportacja cudzoziemca lub zapewnienie mu utrzymania na terenie Niemiec to duże koszty. Jednak deportacja często dochodzi do skutku i cudzoziemcy muszą się liczyć z taką ewentualnością. Nie warto się narażać na przykrości. Jeśli nie ma pracy etatowej, to zawsze można założyć własną firmę, tzw. gewerbe, i zająć się na przykład opieką nad osobami starszym, transportem lub budownictwemi. Carebiuro.de chętnie pomoże w rejestracji gewerbe oraz poprowadzi jej sprawy przez długi czas. Polskie gewerbe chętnie korzystają z takiej formy wsparcia.

 

Sprawdź ofertę ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech Eurokv! Pomożemy Ci wybrać ubezpieczenie w Niemczech

 


Czy możliwe jest nakazanie powrotu do kraju pochodzenia w dobie wolnego przepływu ludzi oraz otwartych granic?

Unia Europejska działa na bazie przepisów traktatu o Unii Europejskiej oraz traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Artykuł 48 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zapewnia obywatelom Unii Europejskiej- swobodę przepływu osób, usług i  kapitału. Jednak swoboda musi być w pewien sposób regulowana. Chociażby poprzez wpisanie się w ramy systemu ubezpieczeń zdrowotnych.  

Każda osoba, która pracowała w Niemczech opłacała składki do niemieckiego systemu zabezpieczenia społecznego, a to oznacza, że posiada takie same prawa jak obywatel danego kraju. Ma również prawo do świadczeń dla osób bezrobotnych. Osoba przebywająca na zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech, utrzymuje pozycję "pracownika". Osoba wydalona z Niemiec automatycznie traci prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Byłyby to działania dyskryminacyjne, ponieważ obywatele Unii Europejskiej mają takie same prawa oraz obwiązki, jak obywatele RFN. Jeśli jednak cudzoziemiec działa niezgodnie z prawem to można go wydalić z Niemiec i nakazać  powrót do kraju pochodzenia. Jednak przepisy UE zakładają liberalne podejście do osób z innych krajów Unii Europejskiej. Wszystko na ten temat można przeczytać w następujących przepisach prawnych, a taka wiedza jest bardzo przydatna każdemu obywatelowi Unii Europejskiej:


1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz.U. L 200 z 7.6.2004, str. 1)​ ​


2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 ​ w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (DZ.U L 284 z 30.10.2009, str. 1)​ ​


3. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1231/2010 ​ z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 ​ i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz.U. L.344 z 29.12.2010, str. 1)​ ​


4. DECYZJA NR S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego​ ​


5. DECYZJA NR S2 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca specyfikacji technicznej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego ​ ​


6. DECYZJA NR S3 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego określającej świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia nr 987/2009 Akty prawne prawa krajowego: ​ ​


7. Ustawa z dnia 27.08.2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ​ ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) oraz niektóre akty wykonawcze do ustawy odnoszące się do koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 


© Usluga rejestracji VAT Amazon & Ebay - servicevat.de 2016.
Pelna usluga rejestracji VAT- Niemiecki adres twojej firmy - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.